war包部署路径:

在application服务器启动时,会读取这个目录下所有war文件,自动地部署到jetty服务器。


应用服务器端口20020


results matching ""

    No results matching ""