O2OA无法直接在IDE内直接运行起来,无法直接进行断点调试。可以使用JVM的调试端口配合IDE进行远程调试。

一、服务器上添加配置

jvm是支持远程调试的,得在启动脚本里加jvm参数开启远程调试
1583721028634-41c85c7b-39ba-4015-bcca-31c5b6c9993d.png
添加配置
添加内容:-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=6666,server=y,suspend=n
"%~dp0jvm\windows\bin\java" -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=6666,server=y,suspend=n -Xms2g -XX:+UseConcMarkSweepGC -jar "%~dp0console.jar"

二、启动服务器

正常启动服务器,但是可以看到输出的日志中有打印开放端口的的日志。
Listening for transport dt_socket at address: 6666
1583721029057-733e9575-d4ed-4f1a-ac2a-8471d09db8ee.png
服务器启动截图

三、IDEA相关配置

1、增加调试/运行配置

1583721029852-ac6f31a6-c849-4189-9323-328a7514039c.png

2、启动调试

点击左上角的绿色小虫,会提示
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:6666', transport: 'socket'
1583721028913-c5004a89-0bad-493e-b255-854e32b6971b.png

3、增加断点

1583721028613-5a0da6b3-7914-4f10-a870-563c92523453.png

四、Eclipse相关配置

1、打开调试/运行配置界面

1583721028685-12c17c61-b24a-4a97-ade7-611a14185152.png

2、新增远程调试配置

1583721028593-b52fd748-28e4-42c6-bb97-a1304811be5f.png

3、选择需要调试的项目

选择项目,输入远程服务器的主机ip地址与端口号
1583721028951-61960175-0213-4c3e-8c04-3d6974af4b3b.png

4、配置完成后点击“debug”按钮

1583721034544-cb6ff58b-d2b5-4cde-8718-875e8a26a656.png

5、在代码增加断点调试

1583721029472-55d1b31e-c979-402a-8af7-3a4c4e265ff1.png
Eclipse远程调试教程很多,可以参考:
https://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/enable-remote-debugging.html

results matching ""

    No results matching ""